Regulamin Offensywa Książenice

REGULAMIN UKS OFFENSYWA KSIÄĹťENICE

I. Zawodnik SzkóĹki zobowiÄzuje siÄ:

 1. PrzestrzegaÄ Dekalogu SzkóĹki Offensywa KsiaĹźenice zamieszczonego na stronie internetowej.
 2. Godnie reprezentowaÄ barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w Ĺźyciu codziennym.
 3.  Na trening przynosiÄ korki lub buty halowe.
 4. Przed, w trakcie, jak i po treningu pomagaÄ trenerowi podczas rozstawiania i skĹadania sprzÄtu sportowego .
 5. WykonywaÄ tylko i wyĹÄcznie polecenia trenera prowadzÄcego zajÄcia.
 6. ByÄ sumiennym i zdyscyplinowanym.
 7. W trakcie treningu skupiaÄ siÄ na wykonywanych Äwiczeniach.
 8. Wszelkie dolegliwoĹci zdrowotne bezzwĹocznie zgĹaszaÄ trenerowi.
 9. Podczas treningów i meczów ligowych spoĹźywaÄ jedynie niegazowanÄ wodÄ mineralnÄ i nie kontaktowaÄ siÄ z opiekunami.
 10. W czasie wolnym doskonaliÄ elementy piĹkarskie poznane na treningu.
 11. W przypadku uzyskiwania sĹabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzÄcego lub rodzica, moĹźna podjÄÄ decyzjÄ o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika SzkóĹki PiĹkarskiej Offensywa KsiaĹźenice, aĹź do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 12. PodstawÄ do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecnoĹÄ, a takĹźe zaangaĹźowanie na treningach:
  a) zawodnik, który w ciÄgu tygodnia opuĹciĹ 2 treningi, moĹźe nie byÄ brany pod uwagÄ przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie.
 13. SprzÄt, który zawodnik otrzymuje, jest wĹasnoĹciÄ SzkóĹki i musi byÄ szanowany. Po zakoĹczeniu gry zawodnika w SzkóĹce, sprzÄt naleĹźy zwróciÄ trenerowi-z wyjÄtkiem sprzÄtu, za który rodzic poniósĹ caĹkowity koszt zakupu.

      14.W okresie gdy treningi odbywajÄ siÄ na hali , zawodnicy zmieniajÄ obówie w sztni.

III. Rodzice (opiekunowie) zobowiÄzujÄ siÄ:

 1. W trakcie zajÄÄ treningowych i zawodów nie kontaktowaÄ siÄ z dzieÄmi, poniewaĹź wpĹywa to na ich dekoncentracjÄ.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywaÄ na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywajÄ siÄ zawody.
 3. W czasie meczu zachowywaÄ siÄ kulturalnie, akceptowaÄ wszystkie decyzje sÄdziego i nie obraĹźaÄ druĹźyny przeciwnej.
 4. Do terminowego opĹacania skĹadek do 05-go dnia kaĹźdego miesiÄca. SzkóĹka PiĹkarska nie zwraca pieniÄdzy za nieobecnoĹci zawodnika na zajÄciach, w tym nieobecnoĹci spowodowane warunkami atmosferycznymi. JeĹźeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany, naleĹźy zgĹosiÄ trenerowi jak dĹuga bÄdzie absencja w treningach.
 5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje moĹźliwoĹÄ przesuniÄcia terminu wniesienia opĹat miesiÄcznej po wczeĹniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem .
 6. PowiadomiÄ trenera prowadzÄcego o kaĹźdej nieobecnoĹci dziecka na treningu.
 7. W okresie gdy treningi odbywajÄ siÄ na hali, rodzice(opiekunowie) którzy chcÄ byÄ obecni na treningu , zobowiÄzani sa do zmiany obówia.
 8. Do przekazania dziecka trenerowi przed treningiem i odbioru dziecka po treningu maksymalnie 10 minut po zakoĹczonym treningu po uprzednim poinformowaniu trenera o moĹźliwym spóĹşnieniu.
 9. W przypadku rezygnacji z udziaĹu dziecka w zajÄciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiÄzany jest powiadomiÄ na piĹmie przesĹanym listem, telefonicznie lub za pomocÄ poczty elektronicznej najpóĹşniej do 25– go poprzedzajÄcego nastÄpny miesiÄc (np. do 25 maja, w przypadku rezygnacji od czerwca).
 10. Do nie podwaĹźania autorytetu trenera, zarówno w obecnoĹci swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wÄtpliwoĹciami zgĹaszajÄ siÄ indywidualnie do trenera prowadzÄcego lub trenera - koordynatora SzkóĹki piĹkarskiej Offensywa.

IV. SzkóĹka zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.

V. Nieprzestrzeganie lub raĹźÄce naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu moĹźe byÄ podstawÄ do usuniÄcia ze SzkóĹki PiĹkarskiej UKS Offensywa KsiÄĹźenice.