Nauka i sport w życiu młodego piłkarza

 SzkoĹa, po co w ogóle do niej chodzÄ. Nudne lekcje i tylko WF jest fajny, oczywiĹcie tylko wtedy gdy gramy w piĹkÄ noĹźnÄ. Mam byÄ piĹkarzem, a nie naukowcem i szkoĹa nie jest mi potrzebna. Po szkole powrót do domu, rzucamy torbÄ w kÄt, zakĹadamy korki i biegniemy na boisko pograÄ. Wracamy do domu zmÄczeni, jemy obiad i siadamy przy komputerze bo nie chce siÄ nam juĹź odrabiaÄ lekcji. Na drugi dzieĹ jedynka za brak zadania domowego, kolejna „paĹa” za niewiedzÄ przy odpowiedzi  i znowu pani nauczycielka siÄ na mnie uwziÄĹa.
 
 CzÄsto mniej wiÄcej tak wyglÄdajÄ przemyĹlenia i zachowania mĹodego zawodnika gdy chodzi o edukacjÄ. Jako mĹodzi piĹkarze i ogólnie mĹodzieĹź nie lubimy chodziÄ do szkoĹy, uczyÄ siÄ i tak juĹź bÄdzie zawsze. Mamy sto innych pomysĹów, marzeĹ i gĹÄbokÄ wiarÄ w to, Ĺźe uda nam siÄ wspiÄÄ na wyĹźyny piĹkarstwa. Niestety nie moĹźemy zaprzepaĹciÄ szkoĹy, byĹo by to naszym najwiÄkszym bĹÄdem. Nikt nam nie zagwarantuje, Ĺźe jednak tym piĹkarzem zostaniemy. Owszem wielu znakomitych piĹkarzy uczyĹo siÄ Ĺşle lub nie pokoĹczyĹo szkóĹ, ale niewielki jest procent wybitnych piĹkarzy spoĹród tych wszystkich, którzy jako mĹody czĹowiek zaczynali treningi i wierzyli, Ĺźe zostanÄ najlepszymi w tym fachu. OczywiĹcie, Ĺźe trzeba w siebie wierzyÄ, ale trzeba teĹź o swojÄ naukÄ zadbaÄ dla wĹasnego dobra. Pierwszym aspektem, który moĹźe nam przeszkodziÄ w speĹnieniu naszych piĹkarskich marzeĹ sÄ kontuzje. PiĹka noĹźna to sport kontaktowy i o utratÄ zdrowia podczas meczów czy treningów nie jest trudno. W sytuacji gdy odniesiemy kontuzjÄ, która nie pozwoli juĹź nam do koĹca Ĺźycia uprawiaÄ ukochanej dyscypliny sportu, a szkoĹÄ omijaliĹmy szerokim Ĺukiem znajdziemy siÄ w niekorzystnym dla nas poĹoĹźeniu. Brak wyksztaĹcenia powoduje, Ĺźe nie wiemy co mamy ze sobÄ zrobiÄ. Gdy mamy wyuczony zawód szukamy pracy w tym kierunku. JeĹźeli zdaliĹmy maturÄ moĹźemy szukaÄ pracy, zaczÄÄ szkoĹÄ policealnÄ lub pójĹÄ na studia. Wiadomo, na naukÄ nigdy nie jest za póĹşno, ale jeĹźeli zaprzepaĹcimy nasze podstawy i nie bÄdziemy uczyÄ siÄ w miarÄ przyzwoicie w szkole podstawowej i gimnazjum, to póĹşniej bÄdzie trudniej nam siÄ uczyÄ wielu rzeczy od nowa i zajmie to nam wiÄcej czasu na wszystko, a czas w naszym poĹoĹźeniu, w którym siÄ znajdziemy bÄdzie bardzo potrzebny. 
 
      Kolejny aspekt to sĹaba nauka, a co za tym idzie rodzice, którzy nie pozwolÄ nam chodziÄ na treningi dopóki nie poprawimy ocen w szkole. W tym przypadku równieĹź uwsteczniamy siÄ piĹkarsko. Koledzy zaliczÄ kilkanaĹcie jednostek treningowych i nauczÄ siÄ nowych umiejÄtnoĹci. MĹodzieniec, który zawaliĹ naukÄ bÄdzie siedziaĹ w domu i nadrabiaĹ szkolne zalegĹoĹci. Oczywistym jest, Ĺźe nie ma moĹźliwoĹci aby wszyscy uczyli siÄ dobrze i dostawali same piÄtki. Jedni nadajÄ siÄ do nauki i sÄ w tym dobrzy, inni potrafiÄ wyĹmienicie graÄ w piĹkÄ. Jednak skala ocen waha siÄ w przedziale 1 – 6 i na minimum 2 kaĹźdy powinien umieÄ. Nie chodzi tutaj jednak o to, Ĺźe uczÄ siÄ na same dwóje, przechodzÄ dalej i mam spokój. To teĹź niczego nam nie da. Raczej powinno byÄ tak, ze jeĹźeli mam 1 to jako sportowiec pokazujÄ charakter i walczÄ o 2. Gdy osiÄgnÄĹem poziom 2 walczÄ o poziom 3 itd. Nie bÄdzie na pewno Ĺatwo, ale zdecydowaliĹmy siÄ na trenowanie i musimy je pogodziÄ z naukÄ bo zaniedbana nauka jak widaÄ prowadzi do zaniedbania naszego piĹkarskiego rozwoju.
 
      IdÄc dalej, gramy w piĹkÄ, jest to nasza pasja. Powiedzmy, Ĺźe udaĹo nam siÄ osiÄgnÄÄ sukces, ale wiecznie graÄ nie bÄdziemy. Nasza kariera z powodu wieku dobiega koĹca. Fajnie by byĹo po zakoĹczeniu przygody piĹkarskiej dalej obracaÄ siÄ w tym Ĺrodowisku. BÄdziemy moĹźe chcieli zostaÄ trenerami, nauczycielami, masaĹźystami, menadĹźerami piĹkarskimi. JeĹźeli zaniedbaliĹmy edukacjÄ to odnalezienie siÄ w którymĹ z wymienionych zawodów bez odpowiedniej wiedzy bÄdzie bardzo trudnym zadaniem. OczywiĹcie jak juĹź wczeĹniej wspomniaĹem moĹźna wszystko nadrobiÄ, ale im wiÄksze mieliĹmy „tyĹy” w edukacji tym wiÄcej czasu nam zajmie ponowna nauka lub w koĹcu nie bÄdziemy juĹź w stanie wszystkiego nadrobiÄ, nie bÄdzie siÄ nam po prostu chciaĹo. Zawsze sÄ wyjÄtki od reguĹy, ale sÄ to tylko wyjÄtki.
 
       Ostatnia sytuacja jest taka, Ĺźe niestety nam siÄ nie udaĹo. ByliĹmy dobrze zapowiadajÄcymi siÄ piĹkarzami, ale coĹ siÄ staĹo, nie mieliĹmy siĹy przebicia siÄ wyĹźej. Wymarzona ekstraklasa, czy ligi zagraniczne pozostaĹy tylko marzeniami. PozostaĹo nam juĹź graÄ w niĹźszych ligach. KoĹczymy przygodÄ piĹkarza i co dalej. Brak wyksztaĹcenia znowu ogranicza nasze moĹźliwoĹci jak to juĹź byĹo opisywane powyĹźej. W dzisiejszych czasach coraz mniej zwraca siÄ uwagÄ na zasĹugi, a coraz bardziej wymagana jest nabyta wiedza. Warto wiÄc zadbaÄ o swoje wyksztaĹcenie i myĹleÄ przyszĹoĹciowo. Nie tylko piĹka i jej kopanie da mi wszystko na zawoĹanie. Nauka niewÄtpliwie nie uĹatwia nam rozwoju kariery ale jest nierozerwalnie z niÄ zwiÄzana.  JeĹźeli jesteĹmy starsi, mamy 18 – 19 lat to moĹźemy zaryzykowaÄ postawienie juĹź tylko na piĹkÄ, poniewaĹź jakaĹ drogÄ przebyliĹmy , mamy podstawy wiedzy i mamy do czego wróciÄ gdyby nam nie powiodĹo siÄ. Jednak podczas uczÄszczania do szkoĹy podstawowej i gimnazjum trzeba zadbaÄ o naukÄ, poniewaĹź uczymy siÄ jak nazwa wskazuje rzeczy podstawowych, po nauczeniu których moĹźemy stawiaÄ kolejne kroki w naszym Ĺźyciu. ZaniedbujÄc podstawowÄ edukacjÄ w szkole, czÄsto teĹź zaniedbujemy naszÄ podstawowÄ edukacjÄ piĹkarskÄ, gdyĹź w najmĹodszym okresie naszego Ĺźycia idÄ one ze sobÄ nierozerwalnie w parze. Z piĹkarza nie zrobimy naukowca, ale lepiej byÄ mÄdrym sportowcem.
 Rozwój kariery to teĹź w przyszĹoĹci odpowiednia dieta, umiejÄtnoĹÄ leczenia urazów i ich zapobiegania, wiedza na temat zachowania wĹasnego organizmu i wiele innych aspektów, poprzez które moĹźemy sami w odpowiedni sposób pokierowaÄ swojÄ karierÄ jeĹźeli bÄdziemy wiedzieÄ jak. Ĺťeby wiedzieÄ jednak jak nie moĹźemy odwracaÄ siÄ od nauki.