Dyscyplina młodego piłkarza

1) KaĹźdy sportowiec powinien charakteryzowaÄ siÄ kulturÄ osobistÄ zarówno w klubie jak i poza nim. Dlatego dzieĹ dobry, do widzenia, czeĹÄ, dziÄkujÄ, przepraszam, proszÄ to zwroty, które powinny byÄ juĹź w nawyku kaĹźdego mĹodego czĹowieka. CzÄsto jednak wiele mĹodych osób zapomina o takich podstawach wychowania i przychodzÄc na trening trudno mu siÄ kulturalnie przywitaÄ i zachowaÄ.
 
2) PiĹka noĹźna to sport druĹźynowy i trzeba szanowaÄ zarówno kolegów jak i trenerów oraz inne osoby bÄdÄce pracownikami klubu. Nawet jak wchodzimy pierwszy raz w Ĺźyciu do siedziby klubu czy szatni naleĹźy powiedzieÄ dzieĹ dobry lub czeĹÄ nawet takim ludziom, których jeszcze nie znamy. Gdy zachowamy siÄ nieodpowiednio sĹowo przepraszam magicznie wpĹywa na otoczenie, podobnie jak proszÄ i dziÄkujÄ. Odpowiednie zachowania uĹatwiajÄ bardzo kontakty z innymi i dobrze o nas ĹwiadczÄ.
 3) Kolejnym waĹźnym problemem z jakim mamy do czynienia jest punktualnoĹÄ mĹodego sportowca. Trener musi o tym poinformowaÄ, ale kaĹźdy teĹź sam powinien wiedzieÄ, Ĺźe jeĹli trening jest o godzinie 18:00 to jest to czas rozpoczÄcia zajÄÄ, a nie zbiórki na trening. PrzewaĹźnie wymagane jest przybycie 15 – 30 minut przed treningiem, by mieÄ czas na przebranie i punktualne wyjĹcie na boisko.
 
4)  NastÄpnÄ sprawÄ jest informowanie trenera o nieobecnoĹci na treningu i meczu. W dzisiejszych czasach mĹodzieĹź ma bardzo wiele moĹźliwoĹci, by uprzedziÄ trenera, Ĺźe nie bÄdzie jej na treningu, meczu lub spóĹşni siÄ. Telefon, Internet czy przekazanie w szkole koledze by powiedziaĹ, iĹź nie bÄdzie kogoĹ nie jest chyba trudnym zadaniem. WaĹźne jest to z tego wzglÄdu, Ĺźe trener przed treningiem opracowuje sobie konspekt i kaĹźda informacja o nieobecnoĹci pozwoli mu zmieniÄ zaĹoĹźenia treningowe stosownie do iloĹci piĹkarzy, którzy pojawiÄ siÄ na treningu. W sytuacji, gdy na trening nie przyjdzie ani jeden bramkarz i nie poinformuje o tym, trener musi zrezygnowaÄ z treningu strzeleckiego lub gry z bramkarzami. Zmiana zaĹoĹźeĹ nie jest moĹźe zadaniem trudnym, ale wczeĹniejsza informacja uĹatwia pracÄ i nie marnuje czasu treningowego na ukĹadanie nowych ÄwiczeĹ. Pokazuje to teĹź szacunek zawodników wobec trenera. 
 

 5)  Podczas trwania treningu waĹźnym elementem jest równieĹź natychmiastowa reakcja na gwizdek trenera. Powinien on byÄ informacjÄ dla piĹkarza, Ĺźe ma zatrzymaÄ siÄ w miejscu i czekaÄ na to co trener ma do przekazania lub zachowaÄ siÄ w sposób ustalony wczeĹniej. KaĹźde uderzenie piĹki po gwizdku, rozmawianie i zajmowanie siÄ innymi sprawami niĹź sÄ w tej chwili wymagane dezorganizujÄ trening. Przez nieodpowiednie zachowanie zawodników ucieka cenny czas treningu, trener musi powtarzaÄ lub pokazywaÄ wszystko kilka razy, piĹkarze którzy sĹuchali trenera wykonujÄ Äwiczenia niepoprawnie, poniewaĹź kolega który nie sĹuchaĹ nie wie co ma robiÄ. Natomiast oddanie strzaĹu do bramki po gwizdku, grozi utratÄ zdrowia innego kolegi, który sĹuchajÄc trenera nie zdÄĹźy zrobiÄ uniku przed nadlatujÄcÄ piĹkÄ. Trzeba siÄ nauczyÄ, Ĺźe gwizdek to rzecz „ĹwiÄta” i po jego usĹyszeniu naleĹźy zachowaÄ siÄ tak jak wymaga tego trener. Brak samodyscypliny w tej kwestii odbiera nam moĹźliwoĹÄ nauczenia siÄ wielu nowych umiejÄtnoĹci podczas jednostki treningowej.

6)    W przypadku gdy nas coĹ boli, mamy zĹy dzieĹ lub wiele innych spraw przeszkadza nam w prawidĹowym funkcjonowaniu warto przed treningiem lub meczem poinformowaÄ o tym trenera. Wszyscy jesteĹmy ludĹşmi i nie zawsze moĹźemy byÄ na 100% przygotowani. Lepiej wtedy przekazaÄ trenerowi takÄ wiadomoĹÄ, by nie pogorszyÄ sobie kontuzji czy nie zaprzepaĹciÄ pracy caĹego zespoĹu. Trener przed meczem lub treningiem powinien teĹź zapytaÄ swoich zawodników, czy wszyscy dobrze siÄ czujÄ.