Dieta młodego piłkarza

 Trenowanie piĹki noĹźnej na pewno wymaga od mĹodego zawodnika nabycia odpowiednich nawyków Ĺźywieniowych, które pozytywnie wpĹynÄ na jego rozwój. Wiele produktów spoĹźywanych przez mĹodych ludzi w dzisiejszych czasach wpĹywa niekorzystnie na ich zdrowie. Tym bardziej bardzo waĹźne jest , aby mĹody piĹkarz odĹźywiaĹ siÄ prawidĹowo, poniewaĹź jego organizm ze wzglÄdu na podejmowany wysiĹek fizyczny potrzebuje zdecydowanie wiÄcej wartoĹciowych produktów Ĺźywieniowych niĹź jego nietrenujÄcy rówieĹnicy. NajwaĹźniejsze w Ĺźyciu mĹodego sportowca jest dostarczenie organizmowi przed i po wysiĹku odpowiednich produktów Ĺźywieniowych oraz pĹynów, aby organizm w trakcie wysiĹku miaĹ z czego czerpaÄ energiÄ, po wysiĹku mógĹ siÄ odbudowaÄ i byĹ zawsze dobrze nawodniony. Tak jak samochód by jechaÄ potrzebuje paliwa, tak sportowiec potrzebuje paliwa w postaci wartoĹciowego jedzenia i wĹaĹciwych napojów. JeĹźeli nie zatankujemy samochodu przed wyjazdem odpowiednio do dĹugoĹci trasy którÄ ma przejechaÄ to zatrzyma siÄ nam w poĹowie drogi, jak wlejemy zĹe paliwo to samochód przejedzie niewiele i zepsuje siÄ. Podobnie jest ze sportowcem. JeĹźeli bÄdzie odĹźywiaĹ siÄ nieprawidĹowo nie bÄdzie w stanie w dĹuĹźszej perspektywie czasu wykonaÄ wysiĹku fizycznego na najwyĹźszym poziomie. Dlatego kaĹźdy mĹody zawodnik jeĹźeli chce speĹniÄ swoje marzenia i graÄ w przyszĹoĹci dobrze w piĹkÄ, powinien równieĹź zwróciÄ uwagÄ na swoje nawyki Ĺźywieniowe.
   MĹody zawodnik musi dostarczyÄ swojemu organizmowi wÄglowodany i tĹuszcze, które zaopatrujÄ nas w energiÄ, biaĹka potrzebne do budowy miÄĹni oraz  sole mineralne i witaminy, które przyczyniajÄ siÄ do prawidĹowego funkcjonowania caĹego organizmu.  Poprzez Ĺniadanie, obiad, kolacjÄ i przekÄski pomiÄdzy posiĹkami te wszystkie wymienione powyĹźej elementy powinny trafiÄ do organizmu piĹkarza. Jednak nie wszystkie produkty ĹźywnoĹciowe sÄ odpowiednie dla sportowca. KaĹźdy mĹody piĹkarz powinien ograniczyÄ do minimum spoĹźywanie sĹodyczy czy fast foodów, a takĹźe picie kolorowych napojów gazowanych. SÄ one bardzo Ĺatwo dostÄpne i nie trzeba napracowaÄ siÄ przy ich przygotowaniu. Jednak nasz organizm za tÄ wygodÄ prÄdzej czy póĹşniej wystawi nam odpowiedni rachunek. Nieodpowiednie Ĺźywienie spowoduje brak moĹźliwoĹci wykonywania wysiĹku fizycznego na najwyĹźszym poziomie, bÄdzie przyczynÄ wielu kontuzji i Ĺşle wpĹynie w koĹcu na ogólny stan naszego zdrowia i samopoczucia.
   Zacznijmy od Ĺniadania bÄdÄcego najwaĹźniejszym posiĹkiem dajÄcym energiÄ na caĹy dzieĹ. Mimo, Ĺźe z rana nie chce siÄ przewaĹźnie jeĹÄ i czÄsto jest ono pomijane w diecie mĹodego czĹowieka, naleĹźy zmusiÄ siÄ jednak do zjedzenia czegoĹ poĹźywnego dajÄcego nam odpowiedniÄ porcjÄ energii przed porannym wyjĹciem do szkoĹy. Niedostarczenie pokarmu do organizmu spowoduje, Ĺźe nasz mózg nie bÄdzie skory do odpowiedniej pracy w szkole, a co za tym idzie moĹźe to siÄ odbiÄ na naszej nauce, a dalej znajÄc juĹź powiÄzania dobrego uczenia siÄ z dobrym graniem w piĹkÄ przyczyni siÄ do obniĹźenia dyspozycji sportowej. („Nauka i sport w Ĺźyciu mĹodego piĹkarza”).  Kolejnym waĹźnym posiĹkiem jest drugie Ĺniadanie, które jemy w szkole. Tutaj wĹaĹnie zaczyna siÄ problem polegajÄcy na tym, Ĺźe konsumujemy batoniki, chipsy, pÄczki czy droĹźdĹźówki i popijamy sĹodkim napojem gazowanym. Niestety taka dieta nie przyczyni siÄ do naszego prawidĹowego rozwoju. NaleĹźaĹoby siÄ zaopatrzyÄ na ten posiĹek w kanapki, jakieĹ owoce, a do picia mieÄ wodÄ lub sok owocowy lub warzywny.
   PrzejdĹşmy teraz do obiadu, który powinien byÄ spoĹźywany na przykĹad w postaci ziemniaków, miÄsa oraz surówki czy warzyw gotowanych. Dodatkowo nie zapominajmy teĹź o zupach. ZastÄpowanie domowego obiadu hamburgerem czy kebabem to droga, z której powinniĹmy jak najszybciej zawróciÄ. Od czasu do czasu moĹźna zjeĹÄ coĹ w stylu fast food, ale jak ktoĹ potrafi obyÄ siÄ bez tego typu potraw to niech siÄ tego trzyma.
   Pozostaje nam kolacja, którÄ trzeba zjeĹÄ gdyĹź jesteĹmy przewaĹźnie po treningu i nasz organizm potrzebuje skĹadniki odĹźywcze by zregenerowaÄ siÄ po wysiĹku fizycznym. Tutaj teĹź zamiast jakiegoĹ hot doga czy pizzy naleĹźy zjeĹÄ coĹ co pozwoli uzupeĹniÄ nam wÄglowodany, tĹuszcze, biaĹka oraz sole mineralne i witaminy. Jest to okres po treningu wiÄc teĹź trzeba uzupeĹniaÄ pĹyny.
   JeĹźeli miÄdzy posiĹkami stosujemy przekÄski to najlepiej jak to bÄdÄ owoce, warzywa, suszone owoce, a do picia woda lub soki warzywne albo owocowe. Trzeba takĹźe pamiÄtaÄ Ĺźeby posiĹki spoĹźywaÄ o odpowiedniej porze przed planowanym wysiĹkiem fizycznym. Przed treningiem czy meczem powinno siÄ coĹ zjeĹÄ 2 – 3 godziny wczeĹniej. Zbyt póĹşne zjedzenie posiĹku przyczyni siÄ do zĹego samopoczucia na treningu, organizm czÄĹÄ energii przeznaczy do strawienia jedzenia w ĹźoĹÄdku, co skutkuje czÄsto zawrotami gĹowy i uczuciem gĹody mimo, Ĺźe niedawno jedliĹmy. W skrajnych przypadkach jedzenie bÄdzie chciaĹo wydostaÄ siÄ z powrotem na zewnÄtrz drogÄ, którÄ dostaĹo siÄ do ĹźoĹÄdka. W dniu meczu naleĹźaĹoby teĹź ograniczyÄ spoĹźycie biaĹka zwierzÄcego, czyli miÄsa. Po treningach i meczach warto teĹź do 40 minut zjeĹÄ jakiĹ owoc czy kanapkÄ, gdyĹź w tym czasie organizm charakteryzuje siÄ najlepszym przyswajaniem wÄglowodanów. Trzeba  teĹź w ciÄgu 1 – 2 godzin po wysiĹku zjeĹÄ odpowiedni posiĹek, na przykĹad po popoĹudniowym treningu kolacjÄ. Po kaĹźdym wysiĹku fizycznym naleĹźy teĹź uzupeĹniÄ pĹyny w odpowiedniej iloĹci. Sportowiec powinien mieÄ wyrobiony nawyk czÄstego spoĹźywania napojów by nie odwodniÄ siÄ, nawet gdy nie ma  w danym dniu treningu powinien spoĹźywaÄ napoje. Nadmiar uzupeĹnianych pĹynów wydalimy z organizmu w postaci moczu. Niedobór wody wpĹynie natomiast negatywnie na nasze moĹźliwoĹci wysiĹkowe. JeĹźeli czujemy pragnienie to znaczy, Ĺźe juĹź mamy niedobór wody w organizmie. Dodatkowo poprzez analizÄ moczu moĹźemy Ĺatwo okreĹliÄ nasz stan nawodnienia. Im kolor moczu jest jaĹniejszy tym lepiej organizm jest nawodniony, im jest ciemniejszy tym jest bardziej odwodniony i trzeba uzupeĹniÄ pĹyny.
   Stosowanie siÄ do powyĹźszego opisu i prawidĹowe odĹźywianie siÄ czyli jedzenie odpowiednich posiĹków o konkretnej  porze dnia pozwoli nam na zaopatrzenie naszego organizmu w niezbÄdne do jego funkcjonowania skĹadniki odĹźywcze. SĹodycze i inne wymienione tutaj produkty, które nie sÄ polecane sportowcom nie sÄ zabronione, ale naleĹźy ograniczyÄ ich spoĹźycie do minimum. Jest to kolejny aspekt z wielu, na który musimy zwróciÄ uwagÄ jeĹli chcemy by nasza praca na treningach przyniosĹa odpowiednie owoce. KaĹźdy organizm jest teĹź inny i kaĹźdy powinien sam w miarÄ upĹywu czasu przekonaÄ siÄ jakie produkty wpĹywajÄ na niego pozytywnie. Diety sÄ teĹź róĹźne i w póĹşniejszym okresie nie kaĹźdy sportowiec bÄdzie stosowaĹa takÄ samÄ. ZaleĹźy to zarówno od naszego zdrowia jak i specjalisty, który tÄ dietÄ ukĹada dla danego piĹkarza. Jako mĹodzi zawodnicy nie moĹźemy patrzeÄ na jedzenie jedynie pod wzglÄdem sportu, ale takĹźe musimy braÄ pod uwagÄ kwestiÄ naszego dorastania i rozwoju caĹego ciaĹa. Gdy juĹź mĹody piĹkarz stanie siÄ seniorem, wtedy dieta bÄdzie przede wszystkim potrzebna jako jeden z elementów potrzebnych do osiÄgania okreĹlonych wyników sportowych. Czy jeĹÄ miÄso smaĹźone, czy gotowane z ziemniakami, ryĹźem  lub tylko samymi warzywami to juĹź wszystko teĹź zaleĹźy od dietetyka i przeprowadzonych badaĹ.