Czy wygrywasz, czy nie...

  '' UmiejÄtnoĹÄ panowania nad piĹkÄ uwaĹźam za bardzo waĹźny element w szkoleniu mĹodego piĹkarza. Wiadomo, Ĺźe szybkoĹÄ, siĹa, wytrzymaĹoĹÄ i inne aspekty teĹź sÄ waĹźne we wspóĹczesnej piĹce noĹźnej, jednak na ich rozwijanie przyjdzie jeszcze czas. PoczÄtkowo jednak mĹody futbolista powinien opanowaÄ miÄdzy innymi przyjÄcie piĹki, podanie, prowadzenie, czyli zdobyÄ umiejÄtnoĹci panowania nad piĹkÄ, bo to ona jest gĹównym przedmiotem zainteresowania zawodnika na boisku i powinna jak to siÄ potocznie mówi „sĹuchaÄ piĹkarza”. Jednak spotyka siÄ jeszcze zaniedbania pod tym wzglÄdem i nadal najwaĹźniejsze w mĹodzieĹźowej piĹce noĹźnej jest wygrywanie meczów. CzÄsto trenerzy pod presjÄ prezesów czy rodziców, którzy finansujÄ funkcjonowanie klubu lub druĹźyny dÄĹźÄ do odnoszenia sukcesów w piĹce mĹodzieĹźowej. Wtedy poĹźÄdani sÄ w zespole zawodnicy o lepszych warunkach fizycznych, którzy zagwarantujÄ odniesienie wygranej. Na treningach doskonali siÄ siĹÄ fizycznÄ, szybkoĹÄ, wytrzymaĹoĹÄ natomiast umiejÄtnoĹci techniczne sÄ spychane na drugi plan. PiĹkarze, którzy sÄ w tym okresie swojego Ĺźycia sĹabsi fizycznie cierpiÄ najbardziej, gdyĹź na treningu zamiast doskonaliÄ umiejÄtnoĹÄ przyjÄcia piĹki i prawidĹowego podania przede wszystkim biegajÄ i pracujÄ nad elementami mniej waĹźnymi na tym etapie szkolenia. Taki piĹkarz ma takĹźe mniej szans na grÄ, gdyĹź nie zagwarantuje zwyciÄstwa, a z tym wiÄĹźe siÄ szybkie zniechÄcenie do uczÄszczania na treningi, a co za tym idzie zahamowanie rozwoju. Zawodnicy lepsi fizycznie owszem wyróĹźniajÄ siÄ podczas gry szybkoĹciÄ, ĹatwoĹciÄ przepchniÄcia przeciwnika, ale sÄ pozbawiani nabywania podstawowych umiejÄtnoĹci piĹkarskich i w przyszĹoĹci bÄdÄ tylko biegaczami kopiÄcymi piĹkÄ na boisku. Dlatego teĹź kandydaci na piĹkarzy powinni uczyÄ siÄ od najmĹodszych lat panowania nad piĹkÄ, by w przyszĹoĹci gdy doĹÄczÄ do tej waĹźnej umiejÄtnoĹci szybkoĹÄ, siĹÄ i wytrzymaĹoĹÄ mogli staÄ siÄ bardzo dobrymi piĹkarzami. Dobry wynik w tym okresie powinien byÄ celem mĹodzieĹźy rozgrywajÄcej mecz, by ksztaĹtowaĹa w sobie chÄÄ dÄĹźenia do zwyciÄstwa, celem trenera powinno byÄ wyszkolenie piĹkarzy o najwyĹźszych umiejÄtnoĹciach. MĹodzi adepci futbolu jeĹźeli chcÄ staÄ siÄ lepszymi piĹkarzami powinni równieĹź sami dla siebie w wolnej chwili doskonaliÄ swoje umiejÄtnoĹci przed domem, na podwórku czy boisku. W dzisiejszych czasach wiele ÄwiczeĹ moĹźna podpatrzeÄ w Internecie na filmikach video, które sÄ ogólnie dostÄpne. NaleĹźy pamiÄtaÄ, Ĺźe nikt o nas i o nasze wyszkolenie nie zadba tak dobrze jak my sami i jeĹźeli chcemy coĹ w piĹce osiÄgnÄÄ to musimy sami o siebie dbaÄ i oprócz treningów w klubie od czasu do czasu dodatkowo nauczyÄ siÄ czegoĹ samemu.''